RODO

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

PRACOWNICY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1)      Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej z siedzibą w Katowicach Giszowcu, ul. Gościnna 8, 40-487 Katowice Giszowiec.

 2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia oraz realizacji zadań związanych ze stosunkiem pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, System Informacji Oświatowej) oraz podmiotom realizującym usługi szkoleniowe, podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, organom kontrolnym i nadzorczym.

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat, od dnia zakończenia stosunku pracy. Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.

5)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.

8)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.                                                                                                     

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY ŚWIAT”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1)      Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej z siedzibą w Katowicach Giszowcu, ul. Gościnna 8, 40-487 Katowice Giszowiec.

 2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia i utrzymywania ewidencji członków Stowarzyszenia, informowania o działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia, informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich oraz w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c RODO, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

3)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4)      Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia oraz przechowywane przez okres 10 lat od dnia ustania członkostwa.

5)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach – dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu.

 8)     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

RODZICE WYCHOWANKÓW I DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1)      Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców oraz dzieci jest  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej z siedzibą w Katowicach Giszowcu, ul. Gościnna 8, 40-487 Katowice Giszowiec.

2)      Dane osobowe rodziców i dzieci przetwarzane są w celu przyjęcia dziecka do placówki, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki w czasie pobytu w placówce oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

3)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. SIO, sąd rodzinny, wydział oświaty, szkoły macierzyste, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, gmina organizująca dowozy dzieci niepełnosprawnych, zakład opieki zdrowotnej obejmujący opieką pielęgniarską dzieci).

4)      Dane osobowe rodziców i dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane 50 lat od dnia zakończenia nauki w placówce.

5)      Każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6)      W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)      Każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)      Podanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne (na podstawie zgody), ale niezbędne do przyjęcia dziecka do placówki.

9)      Dane osobowe przetwarzane przez placówkę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.